Chcem vrátiť tovar?

Výrobok môžete do 14 dní od zakúpenia vrátiť, stačí vyplniť Formulár na odstúpenie od zmluvy , vyplnený formulár nám najskôr zašlite na info@kanex.sk .
Následne tovar odošlite na našu fakturačnú adresu:
KANEX, s.r.o. Obchodná 73, 02942 Bobrov, Slovenská republika, info@kanex.sk, 0905475240
Po prijatí zásielky, Vám bude vrátená nákupná cena za tovar. Túto čiastku zasielame bankovým prevodom a to na účet, ktorý nám zašlete vo formulári na odstúpenie od zmluvy.


Chcete vymenit tovar?

V prípade že Vám produkt nevyhovuje a chcete ho vymenit za iný, stačí nám napísať na náš email info@kanex.sk s požiadavkou výmeny produktu. Výmenu a prípadný cenový rozdiel už realizujeme individuálne po dohode so zákazníkom.

 

V prípade že Vám horeuvedené informácie nestačili, prikladáme podrobné info ohľadom záruky a reklamácie.

  1. Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
  2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
  3. Spoločnosť KANEX, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.
  4. V prípade vrátenie neprebratej zásielky na dobierku sa účtuje storno poplatok. Spotrebiteľ znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy náklady na vrátenie tovaru, nič navyše, je to teda cena dopravných nákladov Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.
  5. V prípade splnenia podmienok (vyplnenie a odoslanie Formuláru na odstúpenie od zmluvy) pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
  6. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy – Právo na odstúpenie od zmluvy. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
   Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa prijatia objednávky.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením emailom na info@kanex.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali. Taktiež ho najdete na tomto linku: Formulár na odstúpenie od zmluvy
   Vyplnený formulár nám prosím pošlite emailom na info@kanex.sk
   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, teda kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na Váš bankový účet, vyplnený vo.Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
  7.  Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, podľa vyššie uvedených podmienok. Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  8. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poslať reklamáciu mailom, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email.
  9. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, emailom. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
  10. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru a dokladom o zaplatení, teda faktúrou.
  11. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.